הניוז של עולם המשפט

זכויות העובדים כשהמעסיק הופך להיות חדל פירעון (מדריך משפטי)

זכויות העובדים כשהמעסיק הופך להיות חדל פירעון (מדריך משפטי)

הימים הללו הם הזמן לחשוב על היעדים והמטרות של חיינו, מה אנו היינו רוצים להשיג ומה בפועל השגנו. המציאות המשפטית החדשה אליה נקלעים אנו בימי הלחימה מותירה רבים מאתנו עם סימני שאלה לעניין קבלת שכר ממעסיקים שמאבדים את הונם מכח עליון שנכפה עליהם.

אך האם הדבר דומה בעניין מעסיקים בשגרה אשר יומם אינו בא לקראתם מהתנהלות שנויה במחלוקת, אשר מותירה רבים מעמנו ללא הכנסה וזאת בעקבות כניסת המעסיק להליכי חדלות פירעון (פשיטות רגל לשעבר למי שלא יודע מה זה אומר).

הריני לאשר, כי לאור המצב הכספי של החברה, אין באפשרותה לשלם לך דמי הודעה מוקדמת ולא את יתרת הזכויות המגיעות לך בשל סיום העסקתך.

לדאבוננו לא רחוק היום מקבלת מכתבי פיטורין עם המלל המצוטט דלעיל, אז האם יש לי סיכוי לקבל סכום כלשהו או שאיבדתי את הכנסתי ואת יכולתי למצות זכויותיי, האם אני תובע תביעת חוב רגילה או שאני אמור לפעול מול המוסד לביטוח לאומי? ראשית כל, קורא נכבד ארגיעך בכך שיש פתרון, האם הפתרון הינו מלא? לא, הוא חלקי.

מה החוק הרלוונטי?

סעיף (א)133 לתקנות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע״ט–2019 הדן בהגשת תביעת חוב של עובד

"על אף האמור בתקנות 120 ו־121, תביעת חוב של עובד בשל חוב שכר עבודה כמשמעותו בחוק הגנת השכר, התשי״ח–1958, ובשל פיצויי פיטורין לפי חוק פיצויי פיטורים, התשכ״ג–1963, וכן תביעה של קופת גמל כמשמעותה בסעיף 184 לחוק הביטוח הלאומי, תוגש בטופס מקוון שלפיו מגישים בקשה לגמלה לפי פרק ח׳ לחוק הביטוח הלאומי; הטופס האמור יופיע באתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי; על בקשה כאמור יחולו רק ההוראות החלות על הטופס האמור."

הבנתי שאני יכול לתבוע אם כך מול המוסד לביטוח לאומי, זאת בגין שכר עבודה פיצויי פיטורין וקופות גמל; אך כיצד בפועל אני מגיש את הבקשה ומה נדרש ממני לשם כך?

במידה והמעסיק חדל פירעון טרם יום 15.9.19, יהיה על העובד להגיש תביעתו לנאמן אשר את פרטיו יוכל למצוא עצמאית דרך אתר משרד המשפטים כבעל תפקיד או לחילופין לבדוק בצו כינוס אשר נמסר לו ממעבידו ומעיד על כך כי החברה פשטה רגל.

במידה והמעסיק חדל פירעון מיום 15.9.19,יהיה על העובד להגיש את תביעתו לאתר המוסד לביטוח לאומי (ניתן ללחוץ כאן), אך לשם כך יידרש הלה למספר מסמכים:

  • אסמכתאות לאימות החוב כגון צו לפתיחת הליכים או פרסום שהופיע.
  • 12 תלושי שכר אחרונים לכל הפחות.
  • מכתב פיטורים + אישור על ניהול חשבון בנק/שיק מבוטל עם שם העובד.
  • אישור על גובה הפקדות לפיצויי פיטורים העומדים לזכותכם בקופת גמל (כל פטור המגיע לעניין מס יש לצרף אישור מתאים במעמד הגשת התביעה).

במידה והעובד אינו תושב ישראל, יצרף בנוסף, צילום ת"ז, טופס לרישום נפש מלא וחתום, אישור ניהול חשבון בנק או העתק המחאה.

במידה והעובד הינו עובד זר, יצרף בנוסף, צילום דרכון וטופס לרישום נפש מלא וחתום, אישור ניהול חשבון בנק בארץ או בחו"ל ואשרת שהייה בתוקף.

האם אהיה זכאי כעובד למלוא הסכומים המגיעים לי מהמעסיק מהמוסד לביטוח לאומי?

סכום הגמלה המקסימלי הוא:

עבור שכר עבודה ופיצויי פיטורים – 123,409 ש"ח [עובדים שמעסיקם חדל פירעון לפני ה 31.07.2009, הסכום המקסימלי אותו יוכלו לקבל הנו 94,930 ₪]

עבור תשלומים לקופות גמל – 18,986ש"ח 

*תשומת לב מיוחדת לכך, כי מחד ביטוח לאומי ידאג להפרשי הצמדה כזכויות העובד.

*תשומת לב מיוחדת לכך, כי מאידך ביטוח לאומי ידאג לניכויים מהגמלה כחוק: מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

*תשומת לב מיוחדת לכך, לעניין קופות גמל כי ברוב המקרים, עם מתן צו הפירוק, החברה שמנהלת את התיק הפנסיוני ותיקי הגמל של העובדים מגישה תביעה כללית למפרק בשם כל העובדים, על כן יהיה מן הראוי לפנות לחברה המנהלת את קופות הגמל ולברר אם הגישה את התביעה למפרק. במידה וכן, הקופה עצמאית תעדכן את המוסד לביטוח לאומי והסכום בהתאמה יועבר לידי העובד.

*תשומת לב מיוחדת כי הרכיבים הבאים, אינם נחשבים לרכיב שכר המזכה לגמלה: החזר הוצאות רכב, טלפון, אש"ל ופדיון ימי מחלה.

אז לסיכום, אני מגיש בקשה לביטוח לאומי ללא עלות, והמוסד לביטוח לאומי משיב לי את הגובה של הסכומים שמגיעים לי ככל המתאפשר בהתאם למיצוי זכויות, אבל קרה ונדחתה בדקתי, מה אעשה?

ראשית, על החלטת המוסד לדחות את התביעה בהחלטה שאינה הותירה את הצדדים מרוצים, ניתן לערער בתוך 45 יום ולנסות לפעול גם מול בית המשפט ובהתנהלות מול הנאמן.

שנית, חשוב להתנהל נכון ולשם כך מומלץ לפנות לעורך דין מהתחום אשר ילווה את התהליך בצורה ראויה ונכונה, כמובן שהעובד יוכל לפעול בעניין גם ללא ייצוג.

*האמור לעיל לא מהווה תחליף לייעוץ משפטי והעושה שימוש באמור עושה כן על דעת עצמו ובאחריותו בלבד.

דילוג לתוכן